Certifikáty

1

Certifikát ECM, EN 15614-1, EN 13067, pdf verzia

2

 Certifikát ECM, ISO 3834 – 2: 2005, STN EN ISO 3834 – 2:2006, pdf verzia

3

Certifikát ECM, ISO 18001:2007, STN OHSAS 18001:2008, pdf verzia

4

Certifikát ECM, ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009, pdf verzia

5

Certifikát ECM, BS OHSAS 14001:2004, STN OHSAS 14001:2005, pdf verzia

6Oprávnenie – Technická inšpekcia, a.s., 176/4/2011 – PZ – S,O (OU,M,R) – Ac1,c2,dg,bc,d,g, pdf verzia

7Oprávnenie – Technická inšpekcia, a.s., 446/4/2012 – PZ – S,O (OU,M,R) – Af,g,h,Bf,g,h1,h2, pdf verzia